Dojrzały dialog - przewodnik

Głos zwyczajnych starszych ludzi jest w obecnych czasach niezbędny bardziej niż kiedykolwiek.

Powszechnie znanym jest fakt, iż rosnąca liczba obywateli czuje się wykluczona z głównego nurtu politycznych i społecznych debat oraz że demokracja pośrednia (przedstawicielska) zawodzi w kwestii łagodzenia obaw i zaspokajania potrzeb ludzi. Jednocześnie społeczeństwo obywatelskie stale się rozrasta i obecnie jest szeroko reprezentowane przez organizacje pozarządowe oraz grupy, które wyłoniły się z lokalnych społeczności. Różnorodni przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego stanowią nową oraz fundamentalną część demokracji i umożliwiają obywatelom wyrażanie poglądów na temat kwestii społecznych oraz wpływanie na procesy podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach.

Także organizacje osób starszych samodzielne występujących we własnym imieniu (ang. self-advocacy) również próbują aktywnie angażować się w procesy kształtowania polityk, w celu wyrażania trosk oraz kwestii ich dotyczących. Głos zwyczajnych starszych ludzi jest w obecnych czasach niezbędny bardziej niż kiedykolwiek, ze względu na przyspieszający proces starzenia się populacji i ogólnie pogarszającą się, ze względu na kryzys, sytuację społeczną. Szeroki dialog obywatelski pomiędzy obywatelami w każdym wieku, władzami publicznymi oraz podmiotami, których decyzje wpływają na codzienne życie ludzi będzie miał rozstrzygające znaczenie w kwestii reakcji na zmiany demograficzne.

W ramach projektu „WŁĄCZwiek – publiczne debaty o potrzebach seniorów”, organizacje osób starszych z Bułgarii, Czech, Finlandii, Niemiec, Włoch, Polski i Słowacji oraz członkowie AGE Platform Europe stworzyły niezwykły Przewodnik dialogu obywatelskiego na rzecz integracji społecznej osób starszych. Celem Przewodnika jest zaprezentowanie przykładów dobrych praktyk dialogu obywatelskiego na temat kwestii związanych z procesem starzenia, włączając w to te, które promują społeczną integrację osób w starszym wieku. Przewodnik zawiera także propozycje na temat tego, jak najlepiej wdrażać oraz uczestniczyć w procesach dialogu obywatelskiego na każdym szczeblu podejmowania decyzji w zakresie polityki krajowej: począwszy od rządowych poprzez regionalne a skończywszy na lokalnych strategiach i inicjatywach, mających na celu poprawę codziennego życia osób starszych. Przewodnik prezentuje również konkretne zalecenia. Po pierwsze, w jaki sposób organizacje osób starszych mogą zachęcić osoby starsze do odgrywania aktywnej roli w debatach politycznych i skutecznego angażowania się w proces podejmowania decyzji politycznych; po drugie, w jaki sposób same władze publiczne powinny wspierać osoby starsze i ich organizacje na rzecz trwałego dialogu obywatelskiego w zakresie podejmowania decyzji politycznych w kwestiach związanych ze starzeniem.

Twórczy Przewodnika żywią nadzieję, że zostanie on wykorzystany zarówno przez organizacje osób starszych jak i władze publiczne wszystkich szczebli w celu ułatwienia nawiązania szerokiego dialogu pomiędzy zainteresowanymi osobami i podmiotami. Nadrzędnym celem tego działania jest wzmocnienie oraz pogłębienie na szczeblu krajowym debaty na temat promocji oraz zapewnienia godności i jakości życia osób starszych.

Projekt „WŁĄCZwiek – publiczne debaty o potrzebach seniorów” realizowany był w Polsce przez Fundacje na Rzecz Kobiet JA KOBIETA kontakt fundacja-jakobieta@o2.pl 694 45 16 04Autor wpisu*:
2 x 9 (mnożenie)
wynik podziel przez 6 i dodaj 0.5 =