Projekt - Kobieta Matką Wynalazków

Projekt kierowany jest do Kobiet – Naukowczyń chcących komercjalizować wyniki własnych badań naukowych

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” w Olsztynie i TAS Sp. z o.o. w Warszawie rozpoczęły realizację projektu „Kobieta Matką Wynalazków”. Projekt kierowany jest do Kobiet – Naukowczyń chcących komercjalizować wyniki własnych badań naukowych. Realizatorzy wierzą, że alians Nauki ze światem Biznesu jest ogromną szansa na wzmocnienie i ugruntowanie pozycji naukowej kobiet, jak również doskonałą odpowiedzią na małą konkurencyjność polskiej gospodarki.

Projekt dotyczy tematyki komercjalizacji badań naukowych, transferu technologii do Biznesu i ochrony własności intelektualnej.

Uczestniczki projektu zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną dot.  przygotowania biznesplanów, badań potrzeb rynku, źródeł finansowania, komunikacji nauki i biznesu, technik marketingu naukowego i przygotowania prezentacji biznesowej dla przedsiębiorców/inwestorów. Poznają również zagadnienia związane z polityką równościową w biznesie i nauce.

Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne, finansowane ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły dotyczące procesu rekrutacyjnego opisane są w Regulaminie uczestnictwa w projekcie, który wraz całą dokumentacją rekrutacyjną znajduje się na portalu internetowym www.kmw.fika.pl.

Uczestniczkami warsztatów mogą zostać pracownice naukowe i naukowo-dydaktyczne: Szkół Wyższych, Instytutów Naukowych PAN, Instytutów Badawczych, Konsorcjów Naukowych (z wyłączeniem przedsiębiorstw). Uczestniczki projektu muszą być w trakcie prowadzenia badań naukowych i muszą być zatrudnione na umowę: o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Rekrutacja w całym projekcie będzie prowadzona jest w sposób ciągły do kwietnia 2013r. z przerwami na obrady Komisji Rekrutacyjnej na 10 dni roboczych przed każdą z czterech edycji cyklu edukacyjnego, który trwa 9 dni. Uczestniczka może wziąć udział tylko w jednym cyklu edukacyjnym.

Harmonogram projektu ustalany jest na bieżąco w ramach potrzeb czasowych beneficjentek. Wstępny zarys harmonogramu nakreślony jest w następujący sposób:

I edycja: sierpień-wrzesień 2012
(program I edycji na portalu internetowym www.kmw.fika.pl w zakładce REKRUTACJA)

II edycja: wrzesień-październik 2012
III edycja: luty-marzec 2013
IV edycja: czerwiec-lipiec 2013

Korzyści uczestnictwa w projekcie
  • Wzrost kontaktów nauki z biznesem
  • Projektowanie i zarządzanie badaniami zgodnie z potrzebami rynku
  • Komercjalizacja nauki i budowanie profesjonalnego rynku badań
  • Podniesienie świadomości w zakresie GenderMainstreaming
  • Wsparcie wynalazczości i innowacyjnej aktywności kobiet w nauce na rzecz innowacyjnej gospodarki
  • Wyrównanie szans kobiet i mężczyzn
  • Stworzenie sieci  kontaktów kobiet nauki i przedsiębiorców
  • Poznanie uczestniczek warsztatów ze środowiskiem biznesowym zainteresowanym komercjalizacją
  • Wzrost transferu wiedzy na drodze nauka-przedsiębiorcy

Drogie Panie, jeśli jesteście zainteresowane udziałem w projekcie realizatorzy proszą o przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami (wymienionymi w Regulaminie) drogą elektroniczną na adres kmw.fika.olsztyn@gmail.pl, listownie lub osobiste dostarczenie do biura projektu w Olsztynie 10-274 przy ul. Tarasa Szewczenki 1.

 Za dzień wpłynięcia zgłoszenia uważany jest dzień otrzymania zgłoszenia w formie elektronicznej, data stempla pocztowego lub data wpłynięcia wypełnionego i podpisanego formularza do biura projektu.

Biuro projektu:
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA
ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
tel.(+48) 515 188 847, e-mail: kmw.fika.olsztyn@gmail.com
www.kmw.fika.pl

Lider projektu:
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
Partner projektu:
TAS sp. z o.o., ul. Kondratowicza 29A/65, 03-285 WarszawaAutor wpisu*:
2 x 9 (mnożenie)
wynik podziel przez 6 i dodaj 0.5 =